Kişisel Verilerin Korunması

Web Sitesi Ziyaretçisi için Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre ABM TEMİZLİK TAAHHÜT DANIŞMANLIK ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNŞAAT OTOMOTİV TİCARET A.Ş. (Bundan sonra “ABM GRUP” olarak anılacaktır) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun "Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10’uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıyla ABM GRUP tarafından hazırlanmıştır.

İlgili Kişi: Web sitemizi ziyaret etmeniz ve bu nedenle bir takım kişisel verilerini işlediğimiz siz, kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan [ABM GRUP] veri sorumlusudur.

Süreçlere Göre İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

· İşlem Güvenliği (Bağlantı Zamanı, Bağlantı Bitiş Zamanı, IP Adresi, Kullanılan IP Protokolü, Aktarılan Veri Miktarı) verileriniz

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi ve Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi (Yer sağlayıcı olarak internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında anılan kişisel verilerinizi elde etmek) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(a) Kanunlarda Açıkça Öngörülme bendine istinaden

(5651 Sayılı Kanun m.5 uyarınca anılan kişisel verilerinizin elde edilmesi açıkça düzenlenmektedir.)

· İşlem Güvenliği (Bağlantı Zamanı, Bağlantı Bitiş Zamanı, IP Adresi, Kullanılan IP Protokolü, Aktarılan Veri Miktarı) verileriniz

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Yer sağlayıcı olarak internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında anılan kişisel verilerinizi saklamak) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(a) Kanunlarda Açıkça Öngörülme bendine istinaden

(5651 Sayılı Kanun m.5 uyarınca anılan kişisel verilerinizin saklanması açıkça düzenlenmektedir.)

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz web sitemizi ziyaret etmeniz yoluyla otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu:

Demircikara Mahallesi Avni Tolunay Caddesi Hikmet Apartmanı No:4 D:1,2,3 Muratpaşa / ANTALYA adresine yazılı olarak;

abmtemizlik@hs01.kep.tr kep adresine, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;

E-Posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halinde info@abmgrup.com e-posta adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvurunuzda;

§ Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

§ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

§ Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

§ Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

§ Talep konunuzun,

ABM GRUP, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"inden ulaşabilirsiniz.